Járványügyi intézkedés – községi zárlat hirdetmény

Dokumentum letöltése.

Kategória: Egyéb, hirdetmények | Hozzászólás most!

Föld adatrendezés – beazonosítatlan személy – Óföldeák

Föld adatrendezés – beazonosítatlan személy – Óföldeák külterület 056

Föld adatrendezés – beazonosítatlan személy – Óföldeák külterület 023 hrsz

Föld adatrendezés – beazonosítatlan személy – Óföldeák külterület 09 hrsz

Kategória: Egyéb | Hozzászólás most!

MADÁRINFLUENZA MEGFIGYELÉSI KÖRZET ELRENDELÉSE

A Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc – biztonsági és
Állategészségügyi Főosztály Élelmiszerlánc – biztonsági és Állategészségügyi Osztály
ÁDI/2023/0096496 határozata szerint

Óföldeák község teljes közigazgatási bel- és külterületeire
„Madárinfluenza megfigyelési körzetet” rendelt el.

A hatóság a megfigyelési körzetben az alábbi intézkedéseket rendeli el baromfitartó
gazdaságokra/ háztáji udvarokra:
 Tilos a baromfi, tojásrakás előtt álló baromfi, napos baromfi és tojás megfigyelési
körzeten belüli mozgatása, kivéve a megfigyelési körzeten át közúton vagy vasúton
történő, kirakodás vagy megállás nélküli átszállítást. E tilalom alól a vármegyei
kormányhivatal a madárinfluenza terjedésének megelőzését célzó megfelelő
járványvédelmi intézkedések alkalmazása után adhat felmentést.
 Tilos a baromfi, tojásrakás előtt álló baromfi, napos baromfi valamint a tojás szállítása
a megfigyelési körzetből a megfigyelési körzeten kívül fekvő gazdaságokba,
vágóhidakra, csomagoló központokba, vagy tojástermékek előállítására szolgáló
létesítménybe, az alábbi kivételekkel:

 • a vágóbaromfinak egy kijelölt vágóhídra szállítása azonnali levágás céljából a
  jogszabályban előírtak szerinti feltételek fennállása esetén
 • tojásrakás előtt álló baromfi Magyarország területén lévő olyan gazdaságba
  szállítása, amelyben nincs más baromfi, és amelyet e célra a vármegyei
  kormányhivatal előzetes értesítés alapján engedélyezett, és hozzájárult a baromfi
  fogadásához. A tojásrakás előtt álló baromfit a gazdaságba érkezését követően
  hatósági megfigyelés alá kell helyezni és a tojásrakás előtt álló baromfinak
  legalább 21 napig a rendeltetési gazdaságban kell maradnia.
 • a napos baromfi szállítása Magyarország területén lévő gazdaságba vagy gazdaság
  egy termelési egységébe, feltéve, hogy megfelelő járványvédelmi intézkedéseket
  alkalmaznak és a rendeltetési gazdaság helye szerinti vármegyei kormányhivatal
  értesítést követően az hozzájárul s napos baromfi fogadásához és a rendeltetési
  gazdaságot vagy termelési egységét a szállítást követően hatósági megfigyelés alá
  helyezi. A napos baromfinak legalább 21 napig a rendeltetési gazdaságban kell
  maradnia, vagy bármely más gazdaságba, ha a napos baromfi a védő- és
  megfigyelési körzeten kívül fekvő baromfitartó gazdaságokból származó keltető
  tojásból kelt ki, feltéve, hogy a feladó keltető logisztikája és biológiailag
  biztonságos munkafeltételei révén biztosítani tudja, hogy e tojások nem kerültek
  érintkezésbe az e körzetekben található baromfiállományokból származó és ennél
  fogva más egészségügyi állapotú keltető tojással vagy napos baromfival
 • a keltető tojás kiszállítható a megfigyelési körzetben vagy azon kívül elhelyezkedő
  kijelölt keltetőbe, feltéve, hogy a tojást és annak csomagolását feladás előtt
  fertőtlenítik és biztosítják a visszakereshetőségüket
 • egyszer használatos csomagolású étkezési tojások kiszállíthatók a kijelölt
  csomagolóközpontba, feltéve, hogy az hatósági főállatorvos által előírt valamennyi
  járványvédelmi intézkedésnek megfelel
 • a tojások kiszállíthatók az élelmiszer-higiéniáról szóló 2004. április 29-i
  852/2004/EK rendelet II. mellékletének XI. fejezetével összhangban történő
  kezelése a megfigyelési körzeten belül vagy kívül elhelyezkedő, a tojástermékek
  gyártásával az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak
  megállapításáról szóló, 2004. április 29-i 853/2004/EK európai parlamenti és
  tanácsi rendelet III. melléklete X. szakaszának II. fejezetében foglaltak szerint
  foglalkozó létesítménybe
 • a tojások kiszállíthatók ártalmatlanítás céljából
 • az élőállat és termék szállítások speciális eseteiben egyedi kérelemre felmentések
  adhatók a madárinfluenza elleni védekezés részletes szabályairól szóló
  143/2007.(XII.04.) FVM rendeletben leírtak szerint
   Tilos a használt alom, trágya vagy hígtrágya elszállítása vagy szétszórása, amennyiben
  a megyei kormányhivatal azt nem engedélyezte.
   Tilos a vásárok, piacok, kiállítások illetve a baromfi vagy más, fogságban tartott
  madarak egyéb bemutatóinak, illetve versenyeinek tartása.
   A vármegyei kormányhivatal a fertőzés lehetőségének kizárása esetén engedélyezheti
  a védőkörzeten és megfigyelési körzeten kívülről származó, azonnali levágásra szánt
  baromfi a megfigyelési körzeten belül található kijelölt vágóhídra történő közvetlen
  szállítását, és az ilyen baromfiból nyert hús ezt követő elszállítását.
   A megfigyelési körzetben található gazdaságokba az előírt járványvédelmi
  intézkedéseket betartva – különös tekintettel a belépéskori és távozáskori
  fertőtlenítésre – csak olyan személyek léphetnek be, akik jelenléte az állatok ellátása,
  hatósági felügyelete miatt szükséges.

 Az élő baromfi, más, fogságban tartott madarak, takarmány, trágya, hígtrágya, alom és
minden más a vírussal történt kontaminációra gyanús dolog vagy anyag szállításához
használt járművet és eszközt a jogszabályi előírásokban meghatározott módon
takarítási, fertőtlenítési, eljárásnak kell alávetni.
 Baromfi és más, fogságban tartott madarak vagy háziasított emlősfajok csak a
vármegyei kormányhivatal engedélyével vihetők be a baromfit tartó gazdaságba ,
illetve onnan ki. Ez a korlátozás nem vonatkozik azokra az emlősökre, amelyeknek
csak az emberi lakóhelyül szolgáló területekre van bejárásuk, ahol:

 • nem érintkeznek a háztáji baromfival vagy más, fogságban tartott szárnyassal és,
 • nincs hozzáférésük olyan ketrechez vagy területhez, ahol ilyen háztáji baromfit
  vagy fogságban tartott madarakat tartanak.
   A gazdaságban a megnövekedett morbiditást vagy mortalitást, vagy a gazdaság
  termelési adataiban bekövetkezett jelentős változásokat haladéktalanul jelenteni
  kell a járási hivatalnak.
   Baromfi vadállomány-újratelepítési céllal nem engedhető szabadon.
  A határozat annak visszavonásáig hatályos!
  A határozat szövege pdf formátumban itt található.

Óföldeák, 2023. december 08.

Óföldeák Községi Önkormányzat

Határozat

Kategória: Egyéb | Hozzászólás most!

A pályázathoz tartozó dokumentumokat letöltheti az alábbi linkeken:
Pályázati_kiírás_A_2024
Pályázati_kiírás_B_2024
Pályázati űrlap A
Pályázati űrlap B

Benyújtási határidő:
2023.november 03.
A pályázatokat papír alapon Földeák Községi Önkormányzathoz kell benyújtani Kurunczi-Bálint Nikolett szociális ügyintézőhöz.

Pályázati kiírás

Földeák Községi Önkormányzat

Kategória: Egyéb | Hozzászólás most!

PDF letöltése

Kategória: Egyéb | Hozzászólás most!

Óföldeák Képviselő-testület munkaterve 2023. II. félév

Kategória: önkormányzat | Hozzászólás most!

Felhívás

Hirdetmény közzétételével történő értékesítés

Hirdetmény a 10 ha térmértéket meg nem haladó, Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek nyilvános pályáztatás, illetve árverés mellőzésével, hirdetmény közzétételével történő értékesítéséről.

Kapcsolódó dokumentum : Hirdetmény

Kategória: hirdetmények | Hozzászólás most!

Igazgatási szünet

Kategória: hirdetmények | Hozzászólás most!

„Pályázati felhívás – OPEL VIVARO-B kisbusz értékesítése – Óföldeák”

Pályázati dokumentum letölthető itt.

Kategória: hirdetmények, kiemelt | Hozzászólás most!

Munkaerőfelmérés

Kategória: hirdetmények | Hozzászólás most!

Pályázati felhívás

Hozzájárulás:

Link 1

Link2

Kategória: hirdetmények | Hozzászólás most!

Kategória: hirdetmények | Hozzászólás most!

Kategória: hirdetmények | Hozzászólás most!

Kategória: hirdetmények | Hozzászólás most!

Kategória: hirdetmények | Hozzászólás most!

Igazgatási szünet

Kategória: hirdetmények | Hozzászólás most!

Ebösszeírás nyomtatványai

Kitöltési útmutató

Adatlap

Kategória: hirdetmények | Hozzászólás most!

Pályázat

Földeák Térségi Szociális, Egészségügyi, Gyermekjóléti és Óvodai Önkormányzati Társulás

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Földeáki Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

MEGNYITOM

Kategória: hirdetmények | Hozzászólás most!

A pályázathoz tartozó dokumentumokat letöltheti az alábbi linkeken:
Pályázati_kiírás_A_2023
Pályázati_kiírás_B_2023
Felhasználói kézikönyv pályázóknak:
eper_bursa_palyazoi_felhasznaloi_kezikonyv
Benyújtási határidő:
november 03.
A pályázatokat papír alapon Földeák Községi Önkormányzathoz kell benyújtani Kurunczi-Bálint Nikolett szociális ügyintézőhöz.
További információ: Ide kattintva


Óföldeák Községi Önkormányzat
Kategória: Egyéb | Hozzászólás most!

Nemzeti Földügyi Központ-Tájékoztatás

Tájékoztatás

„A Ptk. 6:74. § (3) bekezdésére tekintettel az NFK felhívja a figyelmet, hogy a vételi ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejártáig felhívását bármelyik ingatlan tekintetében visszavonhatja. Tájékoztatom, hogy a fenti jogszabály figyelembe vételével a Hajdúnánás, külterület 0557/74, 0557/75, 0557/76, 0557/77, 0557/79, 0557/80, 0557/81, 0572/29, 0572/34 helyrajzi számú, valamint a Polgár, külterület 0171/5 helyrajzi számú ingatlanok a hirdetményes értékesítésből visszavonásra kerültek.”

Kategória: hirdetmények | Hozzászólás most!

Toborzás

Kategória: hirdetmények | Hozzászólás most!

Sütiverseny

Kategória: Egyéb | Hozzászólás most!

Falunap

Kategória: Egyéb | Hozzászólás most!

Pályázatok

Kategória: hirdetmények | Hozzászólás most!

Ebzárlat és legeltetési tilalom

A rókák és más, vadon élő ragadozók veszettség elleni csalétkes immunizálása miatt a 164/2008.(XII.20) FVM rendelet 8.§ (5) bekezdése alapján a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Élelmiszerlánc – Biztonsági és Állategészségügyi Osztály CS/101/00413-13/2022 határozata szerint

2022. március 26-tól és 2022. április 15-ig

Óföldeák Község belterületnek nem minősülő közigazgatási területeire

ebzárlatot – és legeltetési tilalmat rendelt el.

Az ebzárlat és legeltetési tilalom ideje alatt a fent meghatározott területen az alábbiakat be kell tartani:

 • Ebzárlat tartama alatt a tartási helyén minden kutyát és macskát elzárva, illetőleg a kutyákat megkötve úgy kell tartani, hogy azok más állattal vagy emberrel ne érintkezhessenek; zárt udvarban a kutyák elzárását vagy megkötését mellőzni lehet, ha azok onnan ki nem szökhetnek.
 • Kutyát tartási helyéről csak pórázon vezetve és szájkosárral szabad kivinni.
 • a település területéről kizárólag érvényes veszettség elleni oltással rendelkező kutyát vagy macskát – és csak a hatósági állatorvos kedvező eredményű vizsgálata után és engedélyével – szabad kivinni.
 • Az érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező vadászebek, a fegyveres erők és a fegyveres testületek ebei, a katasztrófa-mentő ebek, a segítő és terápiás ebek, valamint a látás sérült embereket vezető ebek rendeltetési céljuknak megfelelő használatuk idejére mentesek a korlátozás alól.
 • Az ebzárlat alatt befogott kóbor húsevőket hatósági megfigyelés alá kell helyezni az ebzárlat időtartamára.
 • Az ebzárlat alatt húsevő állatok összevezetésével járó rendezvény nem tartható.
 • Az állatok legeltetése a fent részletezett területeken és időszakban TILOS!

A határozat szövege pdf formátumban itt található.

Óföldeák, 2022. március 23.

                                                                              Óföldeák Községi Önkormányzat

A veszettség elleni immunizálás kezelt területei és
a vadgazdálkodási egységek határvonalai Csongrád-Csanád megyében.

Térkép:

Kategória: hirdetmények | Hozzászólás most!

Kategória: hirdetmények | Hozzászólás most!

Az MVM Démász Áramhálózati Kft. tájékoztató

Az “MVM Gallyazási védőövezet paramétereit” tartalmazó tájékoztató anyagot ITT tudja letölteni.

Gallyazással a zavartalan áramszolgáltatásért

Kategória: hirdetmények | Hozzászólás most!

Tájékoztatás

Kategória: hirdetmények | Hozzászólás most!

Szociális Tüzelőanyag Támogatás

Kategória: hirdetmények | Hozzászólás most!

H I R D E T M É N Y

Óföldeák Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális ellátási formák szabályozásáról szóló 8/2021.(X.29) önkormányzati rendelete 17.§-a alapján:

Települési támogatást biztosít az Önkormányzat – kérelmükre – a nem Óföldeákon házasságot kötött, és Óföldeákon a kérelem benyújtását megelőző 25 évben bejelentett lakóhellyel rendelkező azon házaspárok részére, akik adott évben 50 éves házassági évfordulójukat ünneplik.

 Az 50 éves házassági évfordulójukat ünneplő házaspárok 10.000.-Ft/pár egyösszegű, egyszeri támogatásban részesülnek.

Azok a nem Óföldeák községben házasságot kötött személyek, akik az 50 éves házassági évfordulójukat, kérelmet nyújthatnak be a Földeáki Közös Önkormányzati Hivatal Óföldeáki Kirendeltségéhez                  

2021. november 15. napjáig. A határidő jogvesztő.

A kérelemhez csatolni kell a házassági anyakönyvi kivonatot.

Óföldeák, 2021.11.02.                     

                                                                            Simonné Sinkó Erika sk.

                                                                                         polgármester

Kategória: hirdetmények | Hozzászólás most!

Hirdetmény

Szociális tüzelőanyag támogatás

Óföldeák Községi Önkormányzat természetben nyújtott szociális ellátásként barnakőszenet biztosít azoknak a szociálisan rászorult személyeknek, akiknek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 300 %-át (85.500-. Ft), egyedül élő személy esetén a 375 %-át (106.875- Ft).

Óföldeák Községi Önkormányzat Természetben nyújtott tüzelőanyag támogatásról szóló rendelete szerint a kérelem elbírálásánál előnyben kell részeszesíteni azon személyeket akik:

 • aktív korúak ellátására,
 • időskorúak járadékára,
 • települési támogatásra (e támogatásban részesülők közül különösen, akik lakhatási támogatásban részesülnek) illetve
 • akik halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családban élnek.

A támogatás mértéke legfeljebb 10 mázsabarnakőszén, egyszeri alkalommal.

Az eljárás kérelem alapján indul. A kérelmet a Földeáki Közös Önkormányzati Hivatal Óföldeáki Kirendeltségén (6923 Óföldeák, Bajcsy-Zs.E. utca 2.) kell előterjeszteni, a külön erre rendszeresített formanyomtatványon. (A nyomtatványt a hivatalban lehet beszerezni).

Egy háztartásból csak egy személy nyújthat be támogatás iránti kérelmet.

A kérelmező a kérelmében saját, valamint a vele egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek adatairól, jövedelmi viszonyairól köteles nyilatkozni, továbbá a jövedelmi adatokra vonatkozó bizonyítékokat a kérelem benyújtásával egyidejűleg becsatolni.

A kérelmet 2021. november 02. napjától – 2021. november 15.  napjáig lehet benyújtani.

Kérelem

A támogatási kérelmeket a Képviselő-testület bírálja el. Kedvező elbírálás esetén a barnakőszén elszállításáról a jogosult köteles gondoskodni.

Óföldeák, 2021.11.02.

                                                                                                 Simonné Sinkó Erika sk.

                                                                                         polgármester

Kategória: hirdetmények | Hozzászólás most!

A pályázathoz tartozó dokumentumokat letöltheti a www.ofoldeak.hu honlapon, az alábbi linkeken:

Pályázati_kiírás_A_2022 
Pályázati_kiiras_B_2022

Felhasználói kézikönyv pályázóknak:

eper_bursa_palyazoi_felhasznaloi_kezikonyv

Benyújtási határidő:
2021. november 05.

A pályázatokat papír alapon Földeák Községi Önkormányzathoz kell benyújtani Kurunczi-Bálint Nikolett szociális ügyintézőhöz.

További információ: https://emet.gov.hu/bursa-2021-a-felhivas-palyazok-reszere/

Óföldeák Községi Önkormányzat

Kategória: hirdetmények | Hozzászólás most!

Kerékpárral a múltba 2021. október 1. Földeák-Óföldeák

Kategória: hirdetmények | Hozzászólás most!

Felhívás

Kategória: hirdetmények | Hozzászólás most!

Civil Érték és Közösség díj 2021.

Pályázati felhívás

Adatlap

Kategória: hirdetmények | Hozzászólás most!

Regőczi István Alapítvány a Koronavírus Árváiért

Regőczi István Alapítvány a Koronavírus Árváiért, melynek célja a koronavírus által okozott megbetegedésben elhunytak hozzátartozóinak megsegítése.

Az alapítvány elérhetősége:

Regőczi István Alapítvány a Koronavírus Árváiért letölthető adatlap

Kategória: Egyéb, hirdetmények, önkormányzat | Hozzászólás most!

Szentmise

Kategória: hirdetmények | Hozzászólás most!

Hőségriasztás

Kategória: hirdetmények | Hozzászólás most!

Közlemény

Kategória: kiemelt | Hozzászólás most!

Nyári Népművészeti Tábor Békéscsabán – II. alkalommal rendhagyó formában

Adatkezelési tájékoztató

Felhívás: 2021 évi Felhívás – Nyári tábor rendhagyó formában

A jelentkezési lap ide kattintva elérhető!

Kategória: hirdetmények, kiemelt | Hozzászólás most!

Rajzpályázat

Kategória: hirdetmények, kiemelt | Hozzászólás most!

Ebzárlat – és legeltetési tilalom

A rókák és más, vadon élő ragadozók veszettség elleni csalétkes immunizálása miatt a 164/2008.(XII.20) FVM rendelet 8.§ (5) bekezdése alapján a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Élelmiszerlánc – Biztonsági és Állategészségügyi Osztály CS/101/00562-10/2021 határozata szerint

2021. március 27-től és 2021. április 16-ig

Óföldeák Község belterületnek nem minősülő közigazgatási területeire

ebzárlatot – és legeltetési tilalmat rendelt el.

Az ebzárlat és legeltetési tilalom ideje alatt a fent meghatározott területen az alábbiakat be kell tartani:

 • Ebzárlat tartama alatt a tartási helyén minden kutyát és macskát elzárva, illetőleg a kutyákat megkötve úgy kell tartani, hogy azok más állattal vagy emberrel ne érintkezhessenek; zárt udvarban a kutyák elzárását vagy megkötését mellőzni lehet, ha azok onnan ki nem szökhetnek.
 • Kutyát tartási helyéről csak pórázon vezetve és szájkosárral szabad kivinni.
 • a település területéről kizárólag érvényes veszettség elleni oltással rendelkező kutyát vagy macskát – és csak a hatósági állatorvos kedvező eredményű vizsgálata után és engedélyével – szabad kivinni.
 • Az érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező vadászebek, a fegyveres erők és a fegyveres testületek ebei, a katasztrófa-mentő ebek, a segítő és terápiás ebek, valamint a látás sérült embereket vezető ebek rendeltetési céljuknak megfelelő használatuk idejére mentesek a korlátozás alól.
 • Az ebzárlat alatt befogott, kóbor húsevőket hatósági megfigyelés alá kell helyezni az ebzárlat időtartamára.
 • Az ebzárlat alatt húsevő állatok összevezetésével járó rendezvény nem tartható.
 • Az állatok legeltetése a fent részletezett területeken és időszakban TILOS!

A határozat szövege pdf formátumban itt található.

Határozat

Térkép

Földeák, 2021. március 22.

                                                                           Óföldeák Községi Önkormányzat

Kategória: Egyéb, hirdetmények | Hozzászólás most!

KATEDRA – Számítógépes ismeretek tanfolyam – Óföldeák

Kategória: Egyéb, hirdetmények, önkormányzat, rendezvényeinkről | Hozzászólás most!

Óföldeák Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2021. I. félévi munkaterv

Letöltés

Kategória: Egyéb, hirdetmények, kiemelt | Hozzászólás most!

Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat

A pályázathoz tartozó dokumentumokat letöltheti a www.ofoldeak.hu honlapon, az alábbi linkeken:

Pályázati_kiírás_A_2021 
Pályázati_kiiras_B_2021

Felhasználói kézikönyv pályázóknak:

eper_bursa_palyazoi_felhasznaloi_kezikonyv

Benyújtási határidő:

2020. november 05.

A pályázatokat papír alapon Földeák Községi Önkormányzathoz kell benyújtani Kurunczi-Bálint Nikolett szociális ügyintézőhöz.

További információ: http://www.emet.gov.hu/hatter_1/bursa_hungarica2/

                                                                          Óföldeák Községi Önkormányzat

Kategória: hirdetmények, kiemelt | Hozzászólás most!

Legeltetési Tilalom és Ebzárlat

EBZÁRLAT ÉS LEGELTETÉSI TILALOM

A rókák és más, vadon élő ragadozók veszettség elleni csalétkes immunizálása miatt a 164/2008.(XII.20) FVM rendelet 8.§ (5) bekezdése, valamint az élelmiszeriparért és kereskedelempolitikáért felelős államtitkár ÉFÁT/60/2024. iktatási számon kiadott levél alapján a Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Élelmiszerlánc – biztonsági és Állategészségügyi Főosztály Élelmiszer-biztonsági és Állategészségügyi Osztály CS/101/00954-2/2024 határozata szerint

 1. március 30-tól és 2024. április 19-ig

Óföldeák Község teljes közigazgatási területeire
ebzárlatot – és legeltetési tilalmat rendelt el.

Az ebzárlat és legeltetési tilalom ideje alatt a fent meghatározott területen az alábbiakat be kell tartani:

Ebzárlat tartama alatt a tartási helyén minden kutyát és macskát elzárva, illetőleg a kutyákat megkötve úgy kell tartani, hogy azok más állattal vagy emberrel ne érintkezhessenek; zárt udvarban a kutyák elzárását vagy megkötését mellőzni lehet, ha azok onnan nem szökhetnek ki.
Kutyát tartási helyéről csak pórázon vezetve és szájkosárral szabad kivinni.
a település területéről kizárólag érvényes veszettség elleni oltással rendelkező kutyát vagy macskát – és csak a hatósági állatorvos kedvező eredményű vizsgálata után és engedélyével – szabad kivinni.
Az érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező vadászebek, a fegyveres erők és a fegyveres testületek ebei, a katasztrófa-mentő ebek, a segítő és terápiás ebek, valamint a látás sérült embereket vezető ebek rendeltetési céljuknak megfelelő használatuk idejére mentesek a korlátozás alól.
Az ebzárlat alatt befogott kóbor húsevőket hatósági megfigyelés alá kell helyezni az ebzárlat időtartamára.
Az ebzárlat alatt húsevő állatok összevezetésével járó rendezvény nem tartható.
Az állatok legeltetése a fent részletezett területeken és időszakban TILOS!
A határozat szövege pdf formátumban itt található.

Óföldeák, 2024. március 27.

              Óföldeák Községi Önkormányzat
Kategória: Egyéb | Hozzászólás most!

Rendőrségi Toborzás

Kategória: Egyéb | Hozzászólás most!

„Orvosi eszközbeszerzés Óföldeákon”

A Kedvezményezett neve: Óföldeák Községi Önkormányzat

A pályázati felhívás neve, kódszáma:

 VP6-19.2.1.-84-2.1-23 kódszámú „Helyi fejlesztések támogatása” című felhívás

A projekt címe, azonosító száma: „Orvosi eszközbeszerzés Óföldeákon” 3474109235 iratazonosító számú projekt

A szerződött támogatás összege: 5 242 626.-Ft

A támogatás mértéke: 95%

A projekt tartalmának bemutatása:

Az óföldeáki orvosi rendelő eszközellátottságának fejlesztése, a lakosság életminőségének és egészségi állapotának javítása céljából nagyon fontos. A fejlesztéssel a beszerzésre került orvos diagnosztikai eszközök nagymértékben elősegítik a településen élő lakosok egészségének megóvását és a prevenciót.

A projekt befejező időpontja: 2024. 02.29

Kategória: Egyéb | Hozzászólás most!

Falugyűlés meghívó Óföldeák 2024. február 12.

Letölthető dokumentum.

Kategória: Egyéb | Hozzászólás most!

Óföldeák Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. I. félévi munkaterve

A teljes dokumnetum letölthető itt.
Kategória: Egyéb, önkormányzat | Hozzászólás most!