Tájékoztatás a természetben nyújtott tűzifa támogatás igényléséről

Természetben nyújtott tűzifa támogatás

Óföldeák község Önkormányzata természetben nyújtott szociális ellátásként                               tűzifát  biztosít  annak a szociálisan rászorult személyeknek, akinek a háztartásában                      az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj                legkisebb összegének a 250%-át, egyedül élő személy esetén a 270%-át.

A támogatás mértéke 5 mázsa tűzifa, egyszeri alkalommal.

A támogatás igénybevételének módja

5. § (1) Az eljárás kérelem alapján indul. A kérelmet Óföldeák község Körjegyzőségi Hivatalában (6923 Óföldeák, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.) kell előterjeszteni, a külön erre rendszeresített formanyomtatványon.KÉRELEMtüzifaigénylőlap

(2) Egy háztartásból csak egy személy nyújthat be támogatás iránti kérelmet.

(3) A kérelmet 2013. január 2. napjától  2013. január 31.  napjáig lehet benyújtani.

(4) A kérelmező a kérelmében saját, valamint a vele egy háztartásban lakó személyek adatairól, jövedelmi viszonyairól köteles nyilatkozni, továbbá a jövedelmi adatokra vonatkozó bizonyítékokat a kérelem benyújtásával egyidejűleg kell becsatolnia.

(5) A jövedelemigazoláshoz csatolni kell:

a) a havonta rendszeresen mérhető jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelméről szóló munkáltatói igazolást,

b) a munkanélküli ellátásról a kérelem benyújtását megelőző hónapban folyósított         ellátás igazoló szelvényét, ennek hiányában a munkaügyi kirendeltség által kiállított igazolást,

c) a társadalombiztosítás keretében folyósított ellátások esetében a kérelem           benyújtását megelőző hónapban kifizetett ellátás igazoló szelvényét, ennek                hiányában az utolsó havi bankszámla kivonatot

d) vállalkozó esetében az illetékes Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazolását, a kérelem benyújtását megelőző gazdasági év személyi jövedelemadó alapjáról

e) egyéb jövedelmek esetében a kérelmező büntetőjogi felelőssége mellett            nyilatkozatot tesz a havi átlagos jövedelméről

(6) A kérelmek elbírálása során előnyben kell részesíteni azt, aki

a) aktív korúak ellátására

b) időskorúak járadékára,

c) adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési támogatása,

vagy

d) – tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására lakásfenntartási támogatásra jogosult.

 

KÉRELEMtüzifaigénylőlap

rendelettüzifa

Kategória: hirdetmények | A közvetlen link.