MADÁRINFLUENZA MEGFIGYELÉSI KÖRZET ELRENDELÉSE

A Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc – biztonsági és
Állategészségügyi Főosztály Élelmiszerlánc – biztonsági és Állategészségügyi Osztály
ÁDI/2023/0096496 határozata szerint

Óföldeák község teljes közigazgatási bel- és külterületeire
„Madárinfluenza megfigyelési körzetet” rendelt el.

A hatóság a megfigyelési körzetben az alábbi intézkedéseket rendeli el baromfitartó
gazdaságokra/ háztáji udvarokra:
 Tilos a baromfi, tojásrakás előtt álló baromfi, napos baromfi és tojás megfigyelési
körzeten belüli mozgatása, kivéve a megfigyelési körzeten át közúton vagy vasúton
történő, kirakodás vagy megállás nélküli átszállítást. E tilalom alól a vármegyei
kormányhivatal a madárinfluenza terjedésének megelőzését célzó megfelelő
járványvédelmi intézkedések alkalmazása után adhat felmentést.
 Tilos a baromfi, tojásrakás előtt álló baromfi, napos baromfi valamint a tojás szállítása
a megfigyelési körzetből a megfigyelési körzeten kívül fekvő gazdaságokba,
vágóhidakra, csomagoló központokba, vagy tojástermékek előállítására szolgáló
létesítménybe, az alábbi kivételekkel:

 • a vágóbaromfinak egy kijelölt vágóhídra szállítása azonnali levágás céljából a
  jogszabályban előírtak szerinti feltételek fennállása esetén
 • tojásrakás előtt álló baromfi Magyarország területén lévő olyan gazdaságba
  szállítása, amelyben nincs más baromfi, és amelyet e célra a vármegyei
  kormányhivatal előzetes értesítés alapján engedélyezett, és hozzájárult a baromfi
  fogadásához. A tojásrakás előtt álló baromfit a gazdaságba érkezését követően
  hatósági megfigyelés alá kell helyezni és a tojásrakás előtt álló baromfinak
  legalább 21 napig a rendeltetési gazdaságban kell maradnia.
 • a napos baromfi szállítása Magyarország területén lévő gazdaságba vagy gazdaság
  egy termelési egységébe, feltéve, hogy megfelelő járványvédelmi intézkedéseket
  alkalmaznak és a rendeltetési gazdaság helye szerinti vármegyei kormányhivatal
  értesítést követően az hozzájárul s napos baromfi fogadásához és a rendeltetési
  gazdaságot vagy termelési egységét a szállítást követően hatósági megfigyelés alá
  helyezi. A napos baromfinak legalább 21 napig a rendeltetési gazdaságban kell
  maradnia, vagy bármely más gazdaságba, ha a napos baromfi a védő- és
  megfigyelési körzeten kívül fekvő baromfitartó gazdaságokból származó keltető
  tojásból kelt ki, feltéve, hogy a feladó keltető logisztikája és biológiailag
  biztonságos munkafeltételei révén biztosítani tudja, hogy e tojások nem kerültek
  érintkezésbe az e körzetekben található baromfiállományokból származó és ennél
  fogva más egészségügyi állapotú keltető tojással vagy napos baromfival
 • a keltető tojás kiszállítható a megfigyelési körzetben vagy azon kívül elhelyezkedő
  kijelölt keltetőbe, feltéve, hogy a tojást és annak csomagolását feladás előtt
  fertőtlenítik és biztosítják a visszakereshetőségüket
 • egyszer használatos csomagolású étkezési tojások kiszállíthatók a kijelölt
  csomagolóközpontba, feltéve, hogy az hatósági főállatorvos által előírt valamennyi
  járványvédelmi intézkedésnek megfelel
 • a tojások kiszállíthatók az élelmiszer-higiéniáról szóló 2004. április 29-i
  852/2004/EK rendelet II. mellékletének XI. fejezetével összhangban történő
  kezelése a megfigyelési körzeten belül vagy kívül elhelyezkedő, a tojástermékek
  gyártásával az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak
  megállapításáról szóló, 2004. április 29-i 853/2004/EK európai parlamenti és
  tanácsi rendelet III. melléklete X. szakaszának II. fejezetében foglaltak szerint
  foglalkozó létesítménybe
 • a tojások kiszállíthatók ártalmatlanítás céljából
 • az élőállat és termék szállítások speciális eseteiben egyedi kérelemre felmentések
  adhatók a madárinfluenza elleni védekezés részletes szabályairól szóló
  143/2007.(XII.04.) FVM rendeletben leírtak szerint
   Tilos a használt alom, trágya vagy hígtrágya elszállítása vagy szétszórása, amennyiben
  a megyei kormányhivatal azt nem engedélyezte.
   Tilos a vásárok, piacok, kiállítások illetve a baromfi vagy más, fogságban tartott
  madarak egyéb bemutatóinak, illetve versenyeinek tartása.
   A vármegyei kormányhivatal a fertőzés lehetőségének kizárása esetén engedélyezheti
  a védőkörzeten és megfigyelési körzeten kívülről származó, azonnali levágásra szánt
  baromfi a megfigyelési körzeten belül található kijelölt vágóhídra történő közvetlen
  szállítását, és az ilyen baromfiból nyert hús ezt követő elszállítását.
   A megfigyelési körzetben található gazdaságokba az előírt járványvédelmi
  intézkedéseket betartva – különös tekintettel a belépéskori és távozáskori
  fertőtlenítésre – csak olyan személyek léphetnek be, akik jelenléte az állatok ellátása,
  hatósági felügyelete miatt szükséges.

 Az élő baromfi, más, fogságban tartott madarak, takarmány, trágya, hígtrágya, alom és
minden más a vírussal történt kontaminációra gyanús dolog vagy anyag szállításához
használt járművet és eszközt a jogszabályi előírásokban meghatározott módon
takarítási, fertőtlenítési, eljárásnak kell alávetni.
 Baromfi és más, fogságban tartott madarak vagy háziasított emlősfajok csak a
vármegyei kormányhivatal engedélyével vihetők be a baromfit tartó gazdaságba ,
illetve onnan ki. Ez a korlátozás nem vonatkozik azokra az emlősökre, amelyeknek
csak az emberi lakóhelyül szolgáló területekre van bejárásuk, ahol:

 • nem érintkeznek a háztáji baromfival vagy más, fogságban tartott szárnyassal és,
 • nincs hozzáférésük olyan ketrechez vagy területhez, ahol ilyen háztáji baromfit
  vagy fogságban tartott madarakat tartanak.
   A gazdaságban a megnövekedett morbiditást vagy mortalitást, vagy a gazdaság
  termelési adataiban bekövetkezett jelentős változásokat haladéktalanul jelenteni
  kell a járási hivatalnak.
   Baromfi vadállomány-újratelepítési céllal nem engedhető szabadon.
  A határozat annak visszavonásáig hatályos!
  A határozat szövege pdf formátumban itt található.

Óföldeák, 2023. december 08.

Óföldeák Községi Önkormányzat

Határozat

Kategória: Egyéb | A közvetlen link.